Vaststelling bestemmingsplan “De Neerlanden II”

Vaststelling bestemmingsplan “De Neerlanden II”

Dit item is verlopen op 12-02-2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 15 december 2020 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan “De Neerlanden II”, alsmede het besluit hogere waarden, ligt vanaf 31 december 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPMHZ5023-VAS1). Tevens is een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om woningbouwproject De Neerlanden II, bestaande uit maximaal 100 woningen, te realiseren. Meer informatie over het project vindt u op onze website.

Gewijzigde vaststelling

Het vastgestelde bestemmingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp bestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. Er zijn wijzigingen aangebracht in de toelichting, regels en verbeelding. Vanwege de diversiteit van (kleine) wijzigingen benoemen wij deze niet in de publicatie en verwijzen wij u voor de exacte wijzigingen naar de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen in de bijlage bij de toelichting.

Hogere grenswaarde

Bij de realisatie van de woningen zal de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai worden overschreden. De geluidbelasting op de nieuwe gevel is hoger dan rechtstreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde te volgen. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder in combinatie met artikel 3:44 Algemene wet bestuursrecht ligt de ontheffingsaanvraag met het besluit, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met de vaststelling van het bestemmingsplan voor eenieder ter inzage.

Beroep tegen het bestemmingsplan

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
  2. belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.