Vaststelling bestemmingsplan “Bosch 2 te Budel”

Vaststelling bestemmingsplan “Bosch 2 te Budel”

Dit item is verlopen op 16-04-2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend, op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 11 februari 2021 het bestemmingsplan “Bosch 2 te Budel” heeft vastgesteld.

Doel van het bestemmingsplan

Met dit bestemmingsplan vervalt de agrarische bestemming en de geurcontour, en wordt gebruik als bedrijf mogelijk gemaakt en de realisatie van een woning.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, de daarbij horende bijlagen en het raadsbesluit liggen gedurende een termijn van 6 weken ter inzage, ingaande op 4 maart tot en met woensdag 14 april 2021.

Het plan is te raadplegen via Ruimtelijke Plannen (NL.IMRO.1706.BPBDL0041-VAS1). Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien. Deze versie is juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 14-0495.

Beroep tegen het bestemmingsplan

Tegen het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de voornoemde inzagetermijn (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij het college.
  2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.