Vaststelling bestemmingsplan Bergbosweg in Budel’ en besluit ontheffing Wet geluidhinder

Vaststelling bestemmingsplan Bergbosweg in Budel’ en besluit ontheffing Wet geluidhinder

Dit item is verlopen op 27-07-2017.

Het college van burgermeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 6 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Bergbosweg ongenummerd (tussen 5 en 9) te Budel’ heeft vastgesteld.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Bergbosweg ongenummerd (tussen 5 en 9) te Budel’ met het bijbehorend raadsbesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 15 juni 2017 (tot en met 26 juli 2017) voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan met bijbehorende raadsbesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3049-VAST. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming naar de Ruimte voor Ruimte woning op het perceel Bergbosweg ongenummerd, tussen 5 en 9, te Budel.

Hogere grenswaarde

Bij de realisatie van de woning aan de Bergbosweg ongenummerd, tussen 5 en 9 zal de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai worden overschreden. De geluidbelasting op de nieuwe gevel is hoger dan rechtstreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde te volgen.

Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt de ontheffingsaanvraag met het besluit, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het bestemmingsplan voor iedereen ter inzage. 

Beroep

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.