Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgestelde bestemmingsplannen

Dit item is verlopen op 23-11-2018.

De bestemmingsplannen ‘Goorstraat 13-15 te Soerendonk’, ‘Bedrijventerreinen Rondven en Den Engelsman - partiele herziening 2018’, ’t Stepke ongenummerd te Budel’ en ‘Nieuwedijk 24a-28 te Budel’ zijn op 25 september 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. 

U kunt deze plannen vanaf 11 oktober gedurende zes weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De plannen zijn ook te vinden op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummers NL.IMRO.1706.BPSRD6016-VAS1, NL.IMRO.1706.BPMHZ5018-VAS1, NL.IMRO.1706.BPBDL0034-VAS1 en NL.IMRO.1706.BPBG3047-VAS1).

  • Het bestemmingsplan ‘Goorstraat 13-15 te Soerendonk’ maakt 3 zorgwoningen mogelijk aan de Goorstraat tussen nummer 13 en nummer 15 te Soerendonk.
  • Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Rondven en Den Engelsman - partiele herziening 2018’ maakt het mogelijk voor bestaande bedrijven om (gemotiveerd) uit te breiden boven de grens van 5000 m2 en maakt het mogelijk om (gemotiveerd) af te wijken van de bouwhoogte.
  • Het bestemmingsplan ’t Stepke ongenummerd te Budel’ maakt 1 woning mogelijk tussen ’t Stepke 6 en 10 te Budel.
  • Het bestemmingsplan ‘Nieuwedijk 24a-28 te Budel’ maakt de realisatie van recreatievisvijvers mogelijk met bijbehorende groepsaccommodatie aan de Nieuwedijk 24a-28 te Budel.

Beroep indienen

Als u het niet eens bent met het plan kunt u bij de Raad van State beroep indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan). 

Beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
  2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingplan zijn gedaan.

Wanneer gaat een bestemmingplan in werking?

Het vastgestelde bestemmingsplan gaat gelden nadat de periode om beroep in te dienen is afgelopen (meestal zes weken). Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt kunt u ook een zogenaamd “verzoek om voorlopige voorziening” indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als u binnen de termijn ook beroep heeft ingesteld. 

Als iemand in beroep is gegaan én een voorlopig voorziening heeft aangevraagd, treedt het bestemmingsplan pas later in werking. Namelijk op het moment dat de rechter beslist over de voorlopige voorziening. Het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening kost geld (dit heet griffierecht).

Meer informatie over het wijzigen van een bestemmingplan.