Vastgesteld wijzigingsplan ‘Strijperdijk 1 te Soerendonk’

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Strijperdijk 1 te Soerendonk’

Dit item is verlopen op 02-03-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de zij in de vergadering van 19 januari 2016 het wijzigingsplan ongewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan ‘Strijperdijk 1 te Soerendonk’ met het bijbehorende collegebesluit liggen gedurende zes weken ingaande op 21 januari 2016 (tot en met 2 maart 2016) voor belanghebbenden ter inzage met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBG3038-VAS1. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het splitsen van de langgevelboerderij en het toekennen van de bestemming “Wonen” aan de Strijperdijk 1 te Soerendonk.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.