Vastgesteld wijzigingsplan ‘Loozerdijk 10 te Budel-Schoot’

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Loozerdijk 10 te Budel-Schoot’

Dit item is verlopen op 10-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 10-02-2016
Einde bezwaartermijn: 10-02-2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de zij in de vergadering van 22 december 2015 het wijzigingsplan ongewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan ‘Loozerdijk 10 te Budel-Schoot’ met het bijbehorende collegebesluit liggen gedurende zes weken ingaande op 31 december 2015 (tot en met 10 februari 2016) voor belanghebbenden ter inzage met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBG3041-VAS1. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het splitsen van de langgevelboerderij en het toekennen van de bestemming “Wonen” aan Loozerdijk 10 te Budel-Schoot.

Beroep indienen

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.