Vastgesteld wijzigingsplan Heuvel 8b Soerendonk

Vastgesteld wijzigingsplan Heuvel 8b Soerendonk

Dit item is verlopen op 18-05-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de zij in de vergadering van 27 maart 2018 het wijzigingsplan ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan ‘Heuvel 8B in Soerendonk’ met het bijbehorende collegebesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 5 april 2018 (tot en met 17 mei 2018) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Het plan met bijbehorende collegebesluit is ook te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPSRD6014-VAS1. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van het realiseren van één woning aan de Heuvel 8B te Soerendonk.

Beroep
Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.