Vastgesteld wijzigingsplan Het Laar 3 in Maarheeze

Vastgesteld wijzigingsplan Het Laar 3 in Maarheeze

Dit item is verlopen op 11-10-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de zij in de vergadering van 17 juli 2018 het wijzigingsplan ‘Het Laar 3 in Maarheeze’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan ‘Het Laar 3 in Maarheeze’ met het bijbehorende collegebesluit liggen gedurende 6 weken, ingaande op 30 augustus 2018 (tot en met 10 oktober 2018), voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Het plan is ook met bijbehorende collegebesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBG3055-VAS1. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het omvormen ven een semi-agrarische woning tot een woning.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen kunt u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.