Vastgesteld wijzigingsplan 'Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot' nogmaals ter inzage

Vastgesteld wijzigingsplan 'Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot' nogmaals ter inzage

Dit item is verlopen op 19-12-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in de vergadering van 14 juli 2020 het wijzigingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’ met het bijbehorende collegebesluit is vanaf 12 november 2020 6 weken in te zien op de website Ruimtelijke Plannen met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBSC2003-VAS1. Het plan ligt ook ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Maak hiervoor eerst een afspraak via 14-0495.

Opnieuw ter inzage

Op 17 augustus 2020 hebben wij eenzelfde publicatie in de Staatscourant gezet. Op dat moment ondervonden wij technische problemen met het publiceren van ruimtelijke plannen. Daardoor moet het plan met bijbehorende stukken opnieuw ter inzage worden gelegd.  

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het transformeren van een voormalig winkelpand naar woonstudio’s en het realiseren van een appartementencomplex met ruimte voor 6 appartementen op het achterliggend gebied. 

Wijziging

Het vastgestelde wijzigingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp wijzigingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn:

In de regels:

  • Er is een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarmee wordt geborgd dat een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen enkel verleend kan worden wanneer de bodem schoon is verklaard.

Beroep tegen het wijzigingsplan?

Tegen het besluit van het college tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college.
  • Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  • Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.