Vastgesteld wijzigingsplan Grootschoterweg 143-145 Budel-Schoot

Vastgesteld wijzigingsplan Grootschoterweg 143-145 Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 26-09-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in de vergadering van 14 juli 2020 het wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’ gewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het transformeren van een voormalig winkelpand naar woonstudio’s en het realiseren van een appartementencomplex met ruimte voor 6 appartementen op het achterliggend gebied.

Ter inzagelegging

Het wijzigingsplan met het bijbehorende collegebesluit zijn vanaf 17 augustus 2020 gedurende 6 weken voor belanghebbenden te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr NL.IMRO.1706.WPBSC2003-VAS1). Tevens zijn de stukken in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Maak hiervoor vooraf telefonisch een afspraak via nummer 14-0495.

Wijziging          

Het vastgestelde wijzigingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp wijzigingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijziging is dat er een voorwaardelijke verplichting is opgenomen waarmee wordt geborgd dat een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen enkel verleend kan worden wanneer de bodem schoon is verklaard.

Beroep

Tegen het besluit van het college tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen

Inwerkingtreding

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.