Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Airpark en Fabrieksstraat te Budel, 1e wijziging’

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Airpark en Fabrieksstraat te Budel, 1e wijziging’

Dit item is verlopen op 11-05-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de zij in de vergadering van 2 februari 2016 het wijzigingsplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Airpark en Fabrieksstraat te Budel, 1e wijziging’ met het bijbehorende collegebesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 31 maart 2016 (tot en met 11 mei 2016) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan met bijbehorende raadsbesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBPAIR7001-VAS1. Het wijzigingsplan heeft betrekking op de vergroting van het bouwvlak aan de Fabrieksstraat 102-106 te Budel.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.