Vastgesteld bestemmingsplan ‘Sint Barbaraweg ongenummerd (tussen 16 en 22) te Budel-Dorplein’

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Sint Barbaraweg ongenummerd (tussen 16 en 22) te Budel-Dorplein’

Dit item is verlopen op 04-05-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 8 maart 2016 het bestemmingsplan ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Sint Barbaraweg ongenummerd (tussen16 en 22) te Budel-Dorplein’ met het bijbehorende raadsbesluit liggen gedurende zes weken ingaande op 24 maart 2016 (tot en met 4 mei 2016) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan met bijbehorende raadsbesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBDO1005-VAS1. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een extra woning aan de Sint Barbaraweg ongenummerd, tussen 16 en 22 te Budel-Dorplein.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.