Vastgesteld bestemmingsplan Maarheeze en Budel

Vastgesteld bestemmingsplan Maarheeze en Budel

Dit item is verlopen op 13-07-2018.

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de bestemmingsplannen ‘Het Laar 17 te Maarheeze’ en ‘Asbroekweg-Toom te Budel gemeente Cranendonck’ van 31 mei 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. De gemeenteraad heeft deze bestemmingsplannen op 22 mei 2018 vastgesteld.

Inzien
De plannen zijn tevens te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBG3057-VAS1 en NL.IMRO.1706.BPBG3050-VAS1). Het bestemmingsplan ‘Het Laar 17 te Maarheeze’ heeft betrekking op de realisatie van een bedrijfsgebouw ten behoeve van de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van het loonwerkbedrijf aan ‘t Laar 17 te Maarheeze.

Het bestemmingsplan ‘Asbroekweg-Toom te Budel gemeente Cranendonck’ heeft betrekking de realisatie van drie Ruimte voor Ruimte woningen op het perceel kadastraal bekend gemeente Budel, sectie H, nummer 725, gelegen aan de kruising Asbroekweg - Toom te Budel.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van de bestemmingsplannen kunnen belanghebbenden vanaf 31 mei 2018 gedurende zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht.
  2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen eventuele wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

De vastgestelde bestemmingsplannen treden na afloop van de beroepstermijn in werking.

Enkel beroep schorst de inwerkingtreding van een bestemmingsplan niet, hiervoor dient u als belanghebbende ook een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.