Vastgesteld bestemmingsplan: 'Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren'

Vastgesteld bestemmingsplan: 'Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren'

Dit item is verlopen op 29-03-2019.

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat het bestemmingsplan 'Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren' vanaf 14 februari 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 29 januari 2019 vastgesteld. 

De plannen zijn tevens te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPPC8002VAS1).

Het bestemmingsplan 'Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren' betreft een vervolg op het genomen voorbereidingsbesluit van 17 oktober 2017. Het bestemmingsplan verduidelijkt de regeling rondom supermarkten in de kern Budel. Tevens wordt voor het bestemmingsplan van Budel en Maarheeze een actuele parkeerregeling toegevoegd. Meer informatie over het bestemmingsplan staat ook op: www.cranendonck.nl/nieuwstraatbudel

Beroep tegen het bestemmingsplan

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden vanaf 14 februari 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht. 
  2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen. 

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. 

Inwerkingtreding

Enkel beroep schorst de inwerkingtreding van een bestemmingsplan niet, hiervoor dient u als belanghebbende ook een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.