Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers
In de Updates coronavirus lees je ook de updates voor ondernemers zoals informatie over en toegang tot bijstand aan zelfstandigen

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kerkstraat 15 te Maarheeze’

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kerkstraat 15 te Maarheeze’

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

In de raadsvergadering van 17 december 2019 is het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 15 te Maarheeze’ gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5014-VAS1).Tevens is een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.
 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het herbestemmen van een bedrijfswoning tot een burgerwoning en op het positief bestemmen van de huidige bedrijfsactiviteiten.
 

Beroep
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden gedurende zes weken (van 12 maart 2020 tot en met 22 april 2020) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad;
  • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen;
  • Belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.
     

Inwerkingtreding
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 

Wanneer beroep is ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.