Vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning Jumbo Dr. Ant. Mathijsenstraat ter inzage

Vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning Jumbo Dr. Ant. Mathijsenstraat ter inzage

Dit item is verlopen op 16-05-2020.

De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck heeft op 4 februari 2020 het bestemmingsplan ‘Jumbo Dr. Ant. Mathijsenstraat’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt 1800 m2 bruto vloeroppervlakte aan supermarkt, alsmede 7 woningen, een parkeerterrein en een park mogelijk.

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 1 april 2020 de omgevingsvergunning voor de bouw van de supermarkt en de 7 woningen te verlenen.  Ook heeft het college besloten om de bezwaren zoals ingediend op de omgevingsvergunning en de maatwerkvoorschriften geluid ongegrond te verklaren.

Het bestemmingsplan ‘Jumbo Dr. Ant. Mathijsenstraat’ is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (Plan-ID NL.IMRO.1706.BPBDL0039-VAS1). Het digitale bestemmingsplan is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie). Het bestemmingsplan en de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning liggen ook vanaf donderdag 2 april 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Beroep
Omdat toepassing is gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. Tijdens deze termijn kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit hogere waarden geluid naar voren te brengen. Tegen onderdelen in het bestemmingsplan die de gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld en tegen de wijzigingen die burgemeester en wethouders hebben aangebracht bij de vaststelling van de omgevingsvergunning, kan elke belanghebbende beroep instellen.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.