Vastgesteld bestemmingsplan Deken van Baarsstraat 23 Budel

Vastgesteld bestemmingsplan Deken van Baarsstraat 23 Budel

Dit item is verlopen op 22-02-2020.

Het bestemmingsplan ‘Deken van Baarsstraat 23 te Budel’ is op 17 december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt dit plan vanaf 9 januari 2020 gedurende zes weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBDL0036-VAS1.

Het bestemmingsplan ‘Deken van Baarsstraat 23 te Budel’ maakt de bouw van 6 patiowoningen mogelijk op de locatie van de voormalige garage aan de Deken van Baarsstraat 23 te Budel.

Beroep indienen
Als u het niet eens bent met het plan kunt u bij de Raad van State beroep indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat hier: www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).

Beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
  2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingplan zijn gedaan.

Wanneer gaat het bestemmingplan in werking?
Het vastgestelde bestemmingsplan treed in werking nadat de periode om beroep in te dienen is afgelopen (meestal zes weken).Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt kunt u in deze periode van beroep een zogenaamd “verzoek om voorlopige voorziening” indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als u binnen dezelfde termijn ook beroep heeft ingesteld.

Meer informatie over het wijzigen van een bestemmingplan