Vastgesteld bestemmingsplan Burgemeester Van Houtstraat 106 in Budel

Vastgesteld bestemmingsplan Burgemeester Van Houtstraat 106 in Budel

Dit item is verlopen op 12-04-2018.

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening. In de gemeenteraadsvergadering van 30 januari is het bestemmingsplan ‘Burgermeester van Houtstraat 106 in Budel’ ongewijzigd vastgesteld. Ook is gelijktijdig positief besloten tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de nieuwe woningen aan de Burg. Van Houtstraat 106 in Budel op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3046-VAS1. Ook is een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel.

Het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt, met de daarbij behorende stukken, tegelijkertijd met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage.

Beroep

Van 1 maart 2018 tot en met 11 april 2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
  2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Enkel beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet, hiervoor dient u als belanghebbende ook een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.