Vastgesteld bestemmingsplan Berg ong. (naast nummer 20) in Budel

Vastgesteld bestemmingsplan Berg ong. (naast nummer 20) in Budel

Dit item is verlopen op 14-06-2018.

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening. In de raadsvergadering van 24 april 2018 is het bestemmingsplan ‘Berg ong. (naast 20) in Budel’ ongewijzigd vastgesteld.

Inzien

Het vastgestelde wijzigingsplan is in te zien op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3058-VAS1. Het plan is ook in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel.

Beroep

Van 3 mei 2018 tot en met 13 juni 2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht.
  2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen eventuele wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Enkel beroep schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet, hiervoor dient u als belanghebbende ook een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.