Ter inzage ontwerp wijzigingsplan Willem de Zwijgerstraat, Budel

Ter inzage ontwerp wijzigingsplan Willem de Zwijgerstraat, Budel

Dit item is verlopen op 01-03-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 18 januari 2018 (tot en met 28 februari 2018) het ontwerp wijzigingsplan ‘Willem de Zwijgerstraat ongen. (tussen 37 en 39) in Budel’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Daarnaast is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706. WPBDL0032-ONT1. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op de bouw van een vrijstaande woning tussen Willem de Zwijgerstraat 37 en 39 in Budel.

Anterieure overeenkomst

In het kader van het wijzigingsplan ‘Willem de Zwijgerstraat ongen. (tussen 37 en 39) in Budel’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemer(s) een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten. De overeenkomst heeft betrekking op het perceel bekend als gemeente Budel, sectie F, nummer 5483, gelegen aan de Willem de Zwijgerstraat tussen nummers 37 en 39.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp wijzigingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp wijzigingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het wijzigingsplan kan iedereen terecht bij de medewerkers van de publieksbalie.