't Inne 9 6021 DA Budel

't Inne 9 6021 DA Budel

Dit item is verlopen op 28-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 24-01-2017
Einde bezwaartermijn: 24-01-2017
Datum beschikking: 29-11-2016

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen, OV 20162047

De aanvragen worden behandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 26 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot 6 weken na de ter inzage legging schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck worden ingebracht. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken verkregen worden. Hierbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunnen mondelinge zienswijzen ingediend worden op afspraak. (tel. 0495-431222).
Op de beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.