Stationsweg 80 6024 BN Budel-Dorplein

Stationsweg 80 6024 BN Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 21-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 19-12-2018
Einde bezwaartermijn: 19-12-2018
Datum beschikking: 06-11-2018

Verbouwen woonhuis, dossiernr. OV 18101

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door dit besluit, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de vergunning/weigering aan aanvrager is verzonden.
Indien gedurende de bezwarentermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Te zijner tijd kan tegen de beslissing van burgemeester en wethouders beroep worden ingesteld bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.