Sluipverkeer A2

Sluipverkeer A2

Dit item is verlopen op 07-09-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck;

gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht;

maakt bekend:

dat het college op 2 juli 2019 heeft besloten de periode van de huidige maatregelen voor de aanpak van het sluipverkeer te verlengen.

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of hieronder. Op verzoek wordt binnen deze termijn van 6 weken -kosteloos - een mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van de (leges)kosten kan men een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure vindt u onder het product bezwaar maken.