Sint Barbaraweg 1 6024AR Budel-Dorplein

Sint Barbaraweg 1 6024AR Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 23-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 23-08-2019
Einde bezwaartermijn: 23-08-2019
Datum beschikking: 11-07-2019

Gemeenschapscentrum De Schakel, APV/BW 19248

Beroepsclausule

U en mogelijk andere belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de

Rechtbank Oost-Brabant, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.