Ruilverkavelingsweg 25 6021 RP Budel

Ruilverkavelingsweg 25 6021 RP Budel

Dit item is verlopen op 09-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 14-06-2018
Einde bezwaartermijn: 14-06-2018
Datum beschikking: 01-05-2018

Oprichten landbouwstalling, dossiernr. OV 20162173

Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Ruilverkavelingsweg 25 Budel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maakt op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat met ingang van donderdag 3 mei 2018 gedurende zes weken een verklaring van geen bedenkingen en een omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor het oprichten van een landbouwstalling, gelegen op het perceel Ruilverkavelingsweg 25 in Budel kadastraal bekend als Gemeente Budel, Sectie K, nummer 207, ter inzage ligt. De landbouwstalling wijkt af van het toegestane in het bestemmingsplan, aangezien de landbouwstalling gedeeltelijk geprojecteerd is buiten de daarvoor in het bestemmingsplan opgenomen aanduiding.

De stukken zijn vanaf donderdag 3 mei 2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel in te zien. Tevens zijn de stukken te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.OVBG3060-VAS1.

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de beschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tot beroep instellen bij de Rechtbank. Volgens artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.

Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.