Ruilverkavelingsweg 10 6021 RP Budel

Ruilverkavelingsweg 10 6021 RP Budel

Dit item is verlopen op 10-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Datum beschikking: 22-12-2015

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten hebben de de volgende vergunning(en) geheel of gedeeltelijk in te trekken:

gedeeltelijke intrekking, HZ_INT-2015-4370, ontvangstdatum 22-12-2015

De beschikking tot intrekking ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Gedurende deze termijn kan een ieder een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen.