Romeinsestraat 6 6021 DW Budel

Romeinsestraat 6 6021 DW Budel

Dit item is verlopen op 17-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 22-05-2019

toestemming voor de aanleg van een nieuwe inrit

De gemeente Cranendonck heeft toestemming verleend om aan de Romeinsestraat 6 een inrit aan te leggen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen u en andere belanghebbenden bezwaar maken. Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure vindt u op www.cranendonck.nl onder het product bezwaar maken.

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde omgevingsvergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de vergunning aan aanvrager is verzonden.

Indien gedurende de bezwarentermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Deze stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven.