Ridderspoor 1 6026 AV Maarheeze

Ridderspoor 1 6026 AV Maarheeze

Dit item is verlopen op 30-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 13-05-2016
Einde bezwaartermijn: 13-05-2016
Datum beschikking: 14-03-2016

Buiten behandeling gesteld, OV 20162032

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door dit besluit, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan aanvrager is verzonden. Indien gedurende de bezwarentermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Te zijner tijd kan tegen de beslissing van burgemeester en wethouders beroep worden ingesteld bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.