Rectificatie: Ontwerp bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat Herziening 2016’ uit de ter inzage legging

Rectificatie: Ontwerp bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat Herziening 2016’ uit de ter inzage legging

Dit item is verlopen op 22-06-2016.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck heeft besloten en maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat Herziening 2016’ met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPAIR7003-ONT1 vanwege een omissie in de regels niet verder in procedure wordt gebracht en derhalve uit de ter inzage legging wordt gehaald.

Het bestemmingsplan wordt vervolgens gerepareerd en op korte termijn opnieuw ter inzage gelegd. Van de ter inzage legging zal een nieuwe kennisgeving worden geplaatst, waarna een ieder tegen het ontwerpbestemmingsplan binnen zes weken vanaf het besluit zijn zienswijze naar voren kan brengen.    

Oorspronkelijke tekst ter inzage legging bestemmingsplan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 21 april 2016 het ontwerp bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat Herziening 2016’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPAIR7003-ONT1. In het ontwerp bestemmingsplan is de vergroting van de omvang van bouwpercelen, het beleid ‘perifere detailhandel uit ‘Detailhandelsvisie A2-gemeenten’ en een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd voor de bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.