Randweg-Oost 1 6021 PA Budel

Randweg-Oost 1 6021 PA Budel

Dit item is verlopen op 14-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 26-01-2017
Einde bezwaartermijn: 26-01-2017
Datum beschikking: 22-11-2016

Het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk, OV 20162048

De aanvragen worden behandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure.De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 26 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken. De ontwerpbeschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen 6 weken ter inzage. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken verkregen worden. Zienswijzen over de ontwerpbeschikkingen kunnen door een ieder tot 6 weken na de ter inzage legging schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck worden ingebracht. Hierbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunnen mondelinge zienswijzen ingediend worden op afspraak. (tel. 0495-431222).
Bij een beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.