Paraplubestemmingsplan ‘Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Cranendonck’

Paraplubestemmingsplan ‘Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Cranendonck’

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van dinsdag 14 november 2017 het bestemmingsplan ‘Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Cranendonck’ gewijzigd heeft vastgesteld. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 Wro, heeft de provincie te kennen gegeven dat zij geen bezwaar heeft tegen het vervroegd publiceren van het vaststellingsbesluit.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Cranendonck’ ligt, op grond van artikel 3.8 eerste lid Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op 7 december 2017 (tot en met 17 januari 2018) voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via https://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPDIC7502-VAS1. In het bestemmingsplan is de bestaande geluidszone van het bedrijventerrein Budel-Dorplein vastgelegd.

Beroep 

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die:

  1. tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het bestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  2. aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen;
  3. zich niet kan verenigen met één van de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht. 

Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen, dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.