Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Soerendonk’ en ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinder

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Soerendonk’ en ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinder

Dit item is verlopen op 05-10-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 25 augustus 2016 (tot en met 5 oktober 2016) het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Soerendonk’ voor eenieder ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via 1706.ropubliceer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPSRD6012-ONT1. Het ontwerpbestemmingsplan is grotendeels van consoliderende aard.

Hogere grenswaarde

Bij verplaatsing van het bouwvlak aan de Molenheide 9 in Soerendonk wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai overschreden. De geluidsbelasting op de nieuwe gevel is hoger dan rechtsreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde te volgen.

Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt de ontheffingsaanvraag met het ontwerpbesluit, inclusief het akoestisch rapport en de bijbehorende stukken, tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan voor eenieder ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit ontheffing hogere waarden Wet geluidhinder kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk (Postbus 2090, 6020 AB Budel) als mondeling (bij de publieksbalie van het gemeentehuis) zijn/haar zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad. Zienswijzen tegen het ontwerp besluit ontheffing hogere waarden Wet geluidhinder richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Voor vragen kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.