Ontwerpbestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck ter inzage

Dit item is verlopen op 02-02-2017.
Wensbeeld ontwikkeling DIC Budel-Dorplein

Nieuw industriepark creëert banen, kennisontwikkeling en onderwijscentrum

“Kwaliteit is belangrijker dan snelheid,” aldus Frans Kuppens, wethouder van de gemeente Cranendonck, bij de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan van het Duurzaam Industriepark Cranendonck dat vorige week werd gepresenteerd. Hij doelt daarmee niet op de tijd die is verstreken vanaf het eerste idee, zo’n twintig jaar geleden, maar de manier van invullen van het nieuwe Duurzaam Industriepark Cranendonck. “Het zorgvuldige invullen van dit duurzaam industriepark creëert banen, kennisontwikkeling en een onderwijscentrum voor Cranendonck en de regio”, weet Kuppens.

Natuurlijk was er enige trots toen vorige week het ontwerp bestemmingsplan ter inzage kon worden gelegd. Al vele jaren zitten verschillende bestuurders van de gemeente Cranendonck met Nyrstar en allerlei andere betrokkenen om tafel om het gebied rond de fabriek van de zinkproducent goed in te richten. Met oog voor economische aspecten, de mens, én met respect voor de natuurlijke omgeving. Een mooie uitdaging, wetende dat het terrein in principe is voorbestemd voor de zware industrie.

Wat veel mensen in de afgelopen decennia niet wisten, was dat de eigenaar van de gronden, Nyrstar, landelijk maar ook internationaal naam en faam verwierf als duurzame en milieubewuste producent van zink. Op vlak van energie-efficiëntie behoort het bedrijf zelfs tot de wereldtop binnen de industrie. De link van het bedrijf naar een duurzaam industriepark was dan ook niet zo gek.

Stappen verder

Het nieuwe bestemmingsplan laat zien wat voor soort bedrijven zich op het terrein aan de noordkant van Nyrstar kunnen vestigen. “Op de eerste plaats moeten de bedrijven natuurlijk voldoen aan de strenge wetgeving die in Nederland geldt. Maar bij het Duurzaam Industriepark Cranendonck gaan we wel een paar stappen verder. We willen hier namelijk alleen bedrijven die de duurzaamheidsidealen van het terrein ondersteunen”, aldus wethouder Kuppens. “Er moeten bedrijven komen die elkaar gaan versterken op het gebied van milieu- en energie-efficiency. Bedrijven die kennis op deze gebieden delen, die misschien facilitaire installaties delen. Misschien kan het ene bedrijf de restwarmte van een ander gebruiken; de reststof van bedrijf A kan de input van bedrijf B zijn.”

Steef Steeneken, waarnemend plant manager van Nyrstar, onderstreept dat Nyrstar niet zomaar ‘meters grond’ gaat verkopen. “Synergie moet de aanleiding zijn”, stelt hij. “Als Nyrstar zijn wij trots op wat hier nu staat. Op het gebied van energie en milieu hebben wij ons ontwikkeld tot een wereldspeler, en onze focus op continue verbetering blijft sterk. Het zou prachtig zijn als we hier straks gezamenlijk kunnen bijdragen aan een circulaire economie, een economie waarbij we de herbruikbaarheid van producten maximaliseren en de waardevernietiging minimaliseren. Dát is het ultieme doel.”

Om dat doel te bereiken zal er streng gekeken worden naar bedrijven die zich op het terrein willen vestigen, en die straks goed zullen zijn voor zo’n 500 tot 1000 nieuwe directe banen en uiteraard ook indirecte banen bij toeleverende en ondersteunende bedrijven. Een speciale toetsingscommissie, met specialisten op dit gebied, aangesteld door gemeente, Nyrstar en provincie, zullen beoordelen of belangstellende bedrijven inderdaad voldoen aan de duurzaamheidskenmerken die het Duurzaam Industriepark Cranendonck centraal stelt.

Kennisontwikkeling

Een zeer belangrijke drager bij de versnelling van de totstandkoming van het Duurzaam Industriepark Cranendonck is het initiatief van Philip de Goey, hoogleraar en decaan aan de TU Eindhoven en Jan Vlassak, initiatiefnemer vanuit maatschappelijk perspectief en bestuurder in de gezondheidszorg. Zij hebben een visie ontwikkeld voor de opbouw van een open innovatiecentrum op gebied van energie en metalen. Dit centrum gaat de bedrijven ondersteunen in hun ontwikkelingen.  Daartoe wordt gewerkt aan de inrichting van een campusachtige omgeving voor organisaties en bedrijven die werkzaam zijn in de wereld van de kennisontwikkeling. Het gaat er hierbij om te komen tot een circulaire economie, over nieuw energiegebruik, gebruik van restwarmte en  energieopslag, en over de ontwikkeling van nieuwe kennis. Gesprekken daarover met kenniscentra, universiteiten in binnen- en buitenland en HBO-instellingen lopen al. Meer zelfs, in de loop van 2017 zullen  al minstens 10 onderzoekers hun intrek nemen in de kantoren van Nyrstar. Ook jonge startups moeten de verbinding leggen met wat er op het duurzaam industriepark gebeurt; daar moet een kruisbestuiving plaatsvinden. Deze ‘kenniscampus’ is een onderdeel van het totale plan.  Begin januari zullen de initiatiefnemers, Philip de Goey en Jan Vlassak, met de overige betrokken partijen hier nader op in gaan.

Natuur

Ruim 2.7 miljoen euro wordt door de gemeente en Nyrstar geïnvesteerd in de natuurontwikkeling rondom het duurzaam industrieterrein. Zo wordt ongeveer 400 hectare grond van Nyrstar overgedragen aan Natuurmonumenten, waarbij het Heikikkergebied, Heilig Hartpark/ Koelvijver en de Klaarvijvers, nu nog met de bestemming bedrijventerrein, officieel de bestemming natuur krijgen.

Overleg tussen Nyrstar en de natuurbeschermingsorganisaties heeft er verder toe geleid dat er al concrete plannen zijn gemaakt voor een optimale inrichting van het Heikikkergebied en dat ook de natuurlijke omgeving waarin de met uitsterven bedreigde zandloopkever huist, gerespecteerd wordt.

Om Budel-Dorplein te ontlasten staat een nieuwe ontsluitingsweg ingetekend in het bestemmingsplan. Deze weg, die wordt aangelegd als een deel van het industriepark verkocht is, zorgt ervoor dat het doorgaande vrachtverkeer van en naar het park en het huidige vrachtverkeer niet meer door de Hoofdstraat en een deel van de Fabrieksstraat zal gaan. “Een aanzienlijke verbetering voor de inwoners”, aldus Frans Kuppens.

Toekomst

Kuppens is blij dat er na vele jaren garen op de klos komt. “Dit plan zorgt voor een economische boost. Een noodzakelijke boost. Er zijn genoeg voorbeelden in het land waar we zien dat met name de wat kleinere gemeenten het steeds moeilijker krijgen omdat er geen bedrijvigheid meer is. Het voorzieningenniveau loopt terug, de jongere beroepsbevolking verhuist en de leefbaarheid komt in het geding. Door deze ontwikkeling leggen we een goede basis onder de toekomst van Cranendonck en geven we een impuls aan de hele regio. Ik ben trots op de plannen die er nu liggen en ik hoop dat ik die trots kan overdragen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het van wezenlijk belang is voor de toekomst van Cranendonck.”

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan ligt procedureel tot en met 2 februari 2017 ter inzage op het gemeentehuis. We realiseren ons dat de kerstperiode enige vertraging kan opleveren bij het aanleveren van een eventuele zienswijze. Om u twee weken langer de gelegenheid te geven om uw motivering en gronden van de zienswijze uit te werken, wijzen we u op de mogelijkheid van het indienen van een ‘pro forma’ zienswijze. Een ‘pro forma’ zienswijze is een zienswijze waarbij u aangeeft langer nodig te hebben om uw motivatie uit te werken. Het is wel van belang dat de pro forma zienswijze binnen de termijn van zes weken, dus voor 2 februari 2017, is ingediend bij de gemeente en dat de motivatie uiterlijk twee weken later (16 februari 2017) is ingediend.

Het plan is ook in te zien via http://1706.ropubliceer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (de code is: NL.IMRO.1706.BPDIC7501-ONT1).

Inloopbijeenkomst

Op maandag 16 januari 2017 houdt de gemeente een inloopbijeenkomst waar u met al uw vragen één-op-één terechtkunt. Deze vindt plaats tussen 17.30 en 20.30 uur in Gemeenschapshuis de Schakel aan de Sint Barbaraweg 1 in Budel-Dorplein.

Meer informatie op deze website: