Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen ‘De Branten 6-8 Soerendonk’

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen ‘De Branten 6-8 Soerendonk’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning willen verlenen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Maarheeze, sectie G, nummers 971. De omgevingsvergunning samen met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen hebben betrekking op het realiseren van een inrit op het perceel aan De Branten 6-8 te Soerendonk. De inrit wijkt af van het toegestane in het bestemmingsplan.

De omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen (vvgb). In de vergadering van 26 mei 2020 heeft de raad een ontwerp-vvgb afgegeven.

Inzage
De ontwerpbeschikking, ontwerp-vvgb en bijbehorende stukken liggen van 13 juli t/m 25 augustus 2020 voor iedereen ter inzage. Ze zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (code: NL.IMRO.1706.OVSDKDeBranten8-ONT1). In het gemeentehuis kunt u de stukken ook inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 14-0495.

Reacties
Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze over de ontwerpbesluit omgevingsvergunning en/of over de ontwerp-vvgb kenbaar maken. Zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, zienswijzen ten aanzien van de ontwerp-vvgb moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Alle zienswijzen zendt u naar postbus 2090, 6020 AB Budel of info@cranendonck.nl. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14-0495.