Ontwerp wijzigingsplan "'t Winkel 16 te Soerendonk" en zakelijke beschrijving

Ontwerp wijzigingsplan "'t Winkel 16 te Soerendonk" en zakelijke beschrijving

Dit item is verlopen op 19-03-2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 28 januari 2021 (tot en met 10 maart 2021) het ontwerp wijzigingsplan ’t Winkel 16 te Soerendonk’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het omzetten van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.

Digitaal het plan bekijken

Wij adviseren u het ontwerp wijzigingsplan digitaal in te zien met plannummer (NL.IMRO.1706.WPSRD6018-ONT1). Deze versie is juridisch bindend. Het ontwerp wijzigingsplan is ook in te zien op de pagina Bekendmakingen. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 14-0495.

Anterieure overeenkomst

In het kader van het wijzigingsplan ‘t Winkel 16 te Soerendonk’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op het omzetten van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als gemeente Soerendonk sectie B, nummer 2769 en 2770. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp wijzigingsplan ter inzage.

Indienen zienswijzen

Op het ontwerp wijzigingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u - op afspraak - indienen bij de balie van het gemeentehuis.