Ontwerp wijzigingsplan 'Heuvel 8B te Soerendonk’

Ontwerp wijzigingsplan 'Heuvel 8B te Soerendonk’

Dit item is verlopen op 09-03-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 25 januari 2018 (tot en met 8 maart 2018) het ontwerp wijzigingsplan ‘Heuvel 8B te Soerendonk’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPSRD6014-ONT1. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van één woning op Heuvel 8B te Soerendonk.

Anterieure overeenkomst

In het kader van het wijzigingsplan ‘Heuvel 8B te Soerendonk’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemer(s) een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten. De overeenkomst heeft betrekking op het perceel bekend als gemeente Maarheeze, sectie G, nummer 672, gelegen aan de Heuvel 8B te Soerendonk.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp wijzigingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp wijzigingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het wijzigingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.