Ontwerp wijzigingsplan Grootschoterweg 143-145 Budel-Schoot

Ontwerp wijzigingsplan Grootschoterweg 143-145 Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 21-06-2020.

Vanaf 11 mei 2020 kunt u zes weken het ontwerp wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’ inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr. NL.IMRO.1706.WPBSC2003.ONT1).

Het wijzigingsplan maakt de realisatie van zes kleinere appartementen mogelijk op het achterterrein waar nu een oude schuur/opslagruimte staat. Tevens kan de bestaande winkelruimte getransformeerd worden naar wonen en wordt hier één woning extra mogelijk.

Zienswijzen
Op het ontwerp wijzigingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Meer informatie hierover en de verdere procedure vind u hier: www.cranendonck.nl/bekendmakingen.

Ter inzagelegging papieren exemplaar
Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van het voorgenoemde wijzigingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening  met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. Ook beperken of stellen we persoonlijk contact uit tot en met 28 april (op basis van de huidige inzichten).

Wij adviseren u daarom het wijzigingsplan bij voorkeur digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl;  deze versie is juridisch bindend. Als u hulp nodig heeft bij het digitaal raadplegen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar Bram Daamen via b.daamen@cranendonck of via 0495-431226 op werkdagen.

Als u toch het papieren exemplaar wilt inzien, neem dan telefonisch contact op via 14-0495 of de behandeld ambtenaar.