Ontwerp wijzigingsplan ‘De Dijk 6 te Gastel’

Ontwerp wijzigingsplan ‘De Dijk 6 te Gastel’

Dit item is verlopen op 24-08-2019.

Vanaf 11 juli tot en met 22 augustus 2019 kunt u zes weken het Ontwerp wijzigingsplan ‘De Dijk 6 te Gastel’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Ook is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPGST4006-ONT1.

Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het veranderen van de bestemming van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ en ‘tuin’. 

Anterieure overeenkomst

Ook maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat zij een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp wijzigingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp wijzigingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het wijzigingsplan kunt u zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.