Ontwerp weigering omgevingsvergunning en ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen 'Nieuwstraat 95 Budel'

Ontwerp weigering omgevingsvergunning en ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen 'Nieuwstraat 95 Budel'

Dit item is verlopen op 12-11-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat de ontwerp weigering omgevingsvergunning tezamen met de door de raad in ontwerp geweigerde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op donderdag 1 oktober 2020, voor eenieder ter inzage staat op Ruimtelijke Plannen onder plannummer NL.IMRO.1706.OVBDL0045-ONT1. De stukken zijn ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Vanwege de coronamaatregelen is het papieren exemplaar alleen op afspraak in te zien. 

De ontwerp weigering van de omgevingsvergunning tezamen met de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen hebben betrekking op het realiseren van een supermarkt en woning op het perceel Nieuwstraat 95 in Budel, kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie C, nummer 2827. Het plan wijkt af van het toegestane in het bestemmingsplan.

Binnen de genoemde inzage termijn kan iedereen zienswijzen over de ontwerp weigering omgevingsvergunning en/of over de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. De zienswijzen ten aanzien van het ontwerp weigeringsbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders. Zienswijzen ten aanzien van de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Alle zienswijzen stuurt u naar Postbus 2090, 6020 AB Budel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0495.

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.