Ontwerp verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Horriken

Ontwerp verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Horriken

Dit item is verlopen op 13-04-2021.

Ontwerp verkeersbesluit 1347653C

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens tot het instellen van eenrichtingsverkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer in de Horriken (in de richting van noord naar zuid).

De stukken liggen vanaf 28 januari 2021 zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis van de gemeente Cranendonck.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.