Ontwerp paraplu-bestemmingsplan ‘Zoneringen Luchthaven Budel (digitaal)’

Ontwerp paraplu-bestemmingsplan ‘Zoneringen Luchthaven Budel (digitaal)’

Dit item is verlopen op 05-05-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 21 april 2016 het ontwerp bestemmingsplan ‘Zoneringen Luchthaven Budel (digitaal)’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706. BPBG3043-ONT1. Naar aanleiding van de wijziging van de Wet luchtvaart heeft de provincie Noord-Brabant de ‘Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel' vastgesteld. Het ontwerp paraplu-bestemmingsplan ‘Zonering Luchthaven Budel (digitaal) heeft betrekking op de gewijzigde zonering van de Luchthaven Budel.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.