Ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwhal, De Branten 15b te Soerendonk

Ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwhal, De Branten 15b te Soerendonk

Dit item is verlopen op 29-03-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • op 22 december 2016 voor het oprichten van een bouwhal op adres De Branten 15b te Soerendonk

Zij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en alle overige relevante stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel met ingang van donderdag 16 februari 2017 gedurende een periode van 6 weken (tot en met woensdag 29 maart 2017).

De aanvragen worden behandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure.De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 26 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken. De ontwerpbeschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen 6 weken ter inzage. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken verkregen worden. Zienswijzen over de ontwerpbeschikkingen kunnen door een ieder tot 6 weken na de ter inzage legging schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck worden ingebracht. Hierbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunnen mondelinge zienswijzen ingediend worden op afspraak. (tel. 0495-431222).
Bij een beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.