Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Koenraadtweg 22 Maarheeze

Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Koenraadtweg 22 Maarheeze

Dit item is verlopen op 27-07-2017.

Het college van burgermeester en wethouders maakt bekend dat op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor het herbouwen van de woning aan de Koenraadtweg 22 in Maarheeze. De locatie en afmetingen van de woning zijn afwijkend van het bestemmingsplan.

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 juni 2017 tot en met 26 juli 2017 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens zijn de stukken te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.OVMHZ5017-ONT1.

Zienswijzen

Binnen de genoemde inzage termijn kan iedereen zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning en/of over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, schriftelijke zienswijzen ten aanzien van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Zowel zienswijzen gericht aan het college als aan de raad kunnen worden gezonden naar postbus 2090, 6020 AB Budel.

De aanvragen worden behandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 26 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot 6 weken na de ter inzage legging schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck worden ingebracht. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken verkregen worden. Hierbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunnen mondelinge zienswijzen ingediend worden op afspraak. (tel. 0495-431222).
Op de beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.