Ontwerp bestemmingsplannen en zakelijke beschrijvingen ’T Stepke in Budel en Goorstraat in Soerendonk

Ontwerp bestemmingsplannen en zakelijke beschrijvingen ’T Stepke in Budel en Goorstraat in Soerendonk

Dit item is verlopen op 14-06-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 3 mei 2018 onderstaande ontwerp bestemmingsplannen voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel: 

  1. ’t Stepke ongenummerd in Budel’: de realisatie van één grondgebonden vrijstaande woning op de percelen kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie F, nummers 4533 en 5368, gelegen aan t Stepke ongenummerd (tussen nummer 6 en nummer 10) in Budel.
  2. ‘Goorstraat 13-15 in Soerendonk’: de realisatie van 3 zorgwoningen op het perceel kadastraal bekend gemeente Maarheeze, sectie F, nummer 393 G 0, gelegen aan de Goorstraat, tussen nummer 13a en 15 te Soerendonk.

De plannen zijn ook te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBDL0034-ONT1 en NL.IMRO.1706.BPSRD6016-ONT1.

Anterieure overeenkomst

In het kader van beide bestemmingsplannen maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van beide overeenkomsten ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met de  ontwerp bestemmingsplannen ter inzage.

Zienswijzen

Tegen de ontwerp bestemmingsplannen kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan iedereen zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.