Ontwerp bestemmingsplan ‘Schoordijk 5-5a te Budel’

Ontwerp bestemmingsplan ‘Schoordijk 5-5a te Budel’

Dit item is verlopen op 25-08-2016.

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Schoordijk 5-5a te Budel’ ligt ter inzage. Dit maken burgemeester en wethouders van de gemeente Cranenedonck bekend op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening. Gedurende een termijn van zes weken ingaande op donderdag 14 juli 2016 (tot en met 24 augustus 2016) ligt het plan voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3042-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het opnieuw positief bestemmen van een tweede wooneenheid en het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en vice versa, waarbij het aantal m2 per bestemming gelijk blijft op het perceel Schoordijk 5 en 5a te Budel.

Anterieure overeenkomst

In het kader van het bestemmingsplan ‘Schoordijk 5-5a te Budel’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op het opnieuw positief bestemmen van een tweede wooneenheid en het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en vice versa, waarbij het aantal m2 per bestemming gelijk blijft op het perceel Schoordijk 5 en 5a te Budel. De overeenkomst heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie K, nummer 394. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Tegen de overeenkomst kunnen geen reacties worden ingediend. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.