Ontwerp bestemmingsplan 'Moonslaan 22 te Maarheeze'

Ontwerp bestemmingsplan 'Moonslaan 22 te Maarheeze'

Dit item is verlopen op 30-11-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat (op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening) gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op donderdag 18 oktober 2018, het ontwerp bestemmingsplan ’Moonslaan 22 te Maarheeze’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis (Capucijnerplein 1 in Budel). Ook is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5022-ONT1). Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de sloop en nieuwbouw van één grondgebonden vrijstaande woning gelegen aan de Moonslaan 22 te Maarheeze.

Hogere grenswaarde

Bij de realisatie van de woning wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai overschreden. De geluidbelasting op de nieuwe gevel is hoger dan rechtstreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde te volgen. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt de ontheffingsaanvraag met het ontwerpbesluit, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerp wijzigingsplan voor een ieder ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck (Postbus 2090, 6020 AB Budel). Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan iedereen zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.