Ontwerp bestemmingsplan ‘Meemortel ong. en Meemortel 44 te Budel’ en zakelijke beschrijving

Ontwerp bestemmingsplan ‘Meemortel ong. en Meemortel 44 te Budel’ en zakelijke beschrijving

Dit item is verlopen op 06-07-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van zes weken ingaande op donderdag 26 mei 2016 (tot en met 6 juli 2016) het ontwerp bestemmingsplan ‘Meemortel ong. en Meemortel 44 te Budel’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3040-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het omzetten van een intensief veehouderijbedrijf aan de Meemortel 44 te Budel naar een akkerbouwbedrijf en het realiseren van één Ruimte-voor-Ruimte woning op het perceel Meemortel ong., gemeente Budel sectie L, nr. 364 te Budel.

Anterieure overeenkomst

In het kader van het bestemmingsplan ‘Meemortel ong. en Meemortel 44 te Budel’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op het op het omzetten van een intensief veehouderijbedrijf aan de Meemortel 44 te Budel naar een akkerbouwbedrijf en het realiseren van één Ruimte-voor-Ruimte woning op het perceel Meemortel ong. te Budel. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als gemeente Maarheeze, sectie L, nummer 328 respectievelijk nummer 364. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.