Ontwerp bestemmingsplan ‘Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Cranendonck’

Ontwerp bestemmingsplan ‘Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Cranendonck’

Dit item is verlopen op 08-07-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op vrijdag 26 mei 2017 (tot en met 7 juli 2017) het ontwerp bestemmingsplan ‘Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Cranendonck’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPDIC7502-ONT1. In het ontwerp bestemmingsplan is de bestaande geluidszone van het bedrijventerrein Budel-Dorplein vastgelegd. De geluidszone ligt gedeeltelijk over grondgebied van de gemeente Weert. De gemeente Weert zal een ontwerpbestemmingsplan voor de geluidszone voor haar eigen grondgebied ter inzage leggen.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.