Ontwerp bestemmingsplan ‘Heistraat 13D te Gastel’ en zakelijke beschrijving

Ontwerp bestemmingsplan ‘Heistraat 13D te Gastel’ en zakelijke beschrijving

Dit item is verlopen op 29-06-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van zes weken ingaande op donderdag 19 mei 2016 (tot en met 29 juni 2016) het ontwerp bestemmingsplan ‘Heistraat 13D te Gastel’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3036-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming naar de bestemming ‘Wonen – Ruimte voor Ruimte’ voor het oprichten van een Ruimte voor Ruimte woning op het perceel Heistraat 13D te Gastel.

Anterieure overeenkomst

In het kader van het bestemmingsplan ‘Heistraat 13D te Gastel’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op het wijzigen van een agrarische bestemming naar de bestemming ‘Wonen – Ruimte voor Ruimte’ voor het oprichten van een Ruimte voor Ruimte Woning aan de Heistraat 13D te Gastel. De overeenkomst heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend als gemeente Maarheeze, sectie G, nummer 880. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.