Ontwerp bestemmingsplan en zakelijke beschrijving - Nieuwedijk 24a-28 in Budel

Ontwerp bestemmingsplan en zakelijke beschrijving - Nieuwedijk 24a-28 in Budel

Dit item is verlopen op 21-06-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 10 mei 2018 het ontwerp bestemmingsplan ‘Nieuwedijk 24a-28 in Budel’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Ook is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3047-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan ’Nieuwedijk 24a-28 in Budel’ heeft betrekking op de realisatie van recreatieve visvijvers inclusief nachtaccommodaties voor recreatief vissen en een multifunctionele groepsaccomodatie incl. ondersteunende horeca en tevens het in stand houden van één bedrijfswoning waar bewoning door derden wordt toegestaan op perceel kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie K nummer 1049 gelegen aan de Nieuwedijk 24a-28 te Budel.

Anterieure overeenkomst

In het kader van beide bestemmingsplannen maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van beide overeenkomsten ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen gedurende zes weken gelijktijdig met de  ontwerp bestemmingsplannen ter inzage.

Zienswijzen

Tegen de ontwerp bestemmingsplannen kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan iedereen zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.